Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

ryska
17:55
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viakompleksdziury kompleksdziury
ryska
17:55
ryska
17:55
7826 218b
Reposted frominnocuous innocuous viadivi divi
ryska
17:49
9396 51a5 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
ryska
17:47
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi
ryska
17:47
8438 17eb 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
ryska
17:42
8372 6fa0 500
The Incline, Manitou Springs, Colorado  Photo: Philipp Reiter
Reposted fromwhats whats viakompleksdziury kompleksdziury

September 15 2019

ryska
09:29
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viadivi divi
ryska
09:26
7260 cdbe 500
Reposted fromcontigo contigo viadivi divi
ryska
09:25
5745 707f 500
Reposted fromsoftboi softboi viakompleksdziury kompleksdziury
ryska
09:25
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako viakompleksdziury kompleksdziury
ryska
09:18

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

— 12czerwca.soup.
Reposted from12czerwca 12czerwca viadivi divi
ryska
09:18
you can make your own decisions, you can be cruel and unfair. you've got a power.
— Jakub Gierszał
Reposted fromdreamON dreamON viadivi divi
ryska
09:17
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadivi divi
ryska
09:15
8500 b9ce
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
ryska
09:10
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viadivi divi
ryska
09:10
8952 fb32 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
ryska
09:08
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
ryska
09:08
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viadivi divi

September 04 2019

ryska
19:09
1322 9ac1 500
whats the catch?
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl