Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

20:49
ryska
20:45
0984 2801
Reposted fromteijakool teijakool viaverdantforce verdantforce
ryska
20:45
9210 1be6 500
ryska
20:43
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako via12czerwca 12czerwca
ryska
20:42

"Myślę o Tobie więcej, niż wolno jednemu człowiekowi myśleć o drugim, bo to już staje się pogaństwo i bałwochwalstwo. Okropnie tęsknię".

Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego

Reposted fromjustmine justmine via12czerwca 12czerwca
ryska
20:42
7493 47e8
~tumblr
ryska
20:41
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaryjanejanis maryjanejanis
ryska
20:40
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBetterDays BetterDays
ryska
20:40
9602 b558
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
ryska
20:36
ryska
20:36
7200 62a2 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
ryska
20:33
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
ryska
20:33
Reposted frommrrru mrrru viamiimi miimi
ryska
20:33
3037 da96 500
Reposted fromlaters laters viamiimi miimi
ryska
20:32
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
ryska
20:31
3846 02b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamissadventure missadventure
ryska
20:30
4302 8932 500
Reposted fromteijakool teijakool viaupinthesky upinthesky
ryska
20:29
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapralina pralina
ryska
20:29
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted fromupinthesky upinthesky
ryska
20:24
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaicantsleepatnight icantsleepatnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl